Önümler

 • M2000 Tigir görnüşi kompost öwrüjisi

  M2000 Tigir görnüşi kompost öwrüjisi

  TAGRM M2000 kiçi öz-özi hereket edýän organikikompost öwrüji, 33 at güýji dizel hereketlendirijisi, täsirli we çydamly gidrawlik geçiriş ulgamy, gaty rezin tekerleri, iň ýokary iş ini 2 metr, iň ýokary iş beýikligi 0,8 metr bolan polat çarçuwanyň gurluşy hem fermentatiw suwuklygyň pürküji ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner. .şahsyulanmak.Bio-organiki komposta öwürmek üçin amatly enjam.

 • M2600 Organiki galyndylar kompost öwrüjisi

  M2600 Organiki galyndylar kompost öwrüjisi

  TAGRM-iň M2600 süýüm görnüşli kiçi we orta ölçeglikompost öwrüji.93 at güýji bolan “Cummins” dizel hereketlendirijisi, täsirli we çydamly gidrawlik geçiriş ulgamy, gaty rezin tekerleri, iň ýokary iş giňligi 2,6 metr, iň ýokary iş beýikligi 1,2 metr, M2600 şemaly öwrüji bilen galyň polat plastinka bilen ähli polat çarçuwaly gurluş organiki öý galyndylary, sypal, ot külleri, haýwan dökünleri we ş.m. ýaly pes çygly organiki materiallary gaýtadan işlemek Bu aýratyn kompost ösümlikleri ýa-da fermalar üçin şahsy ulanmak üçin has amatlydyr.Bio-organiki komposta öwürmek üçin amatly enjam.

 • M3000 Organiki galyndylar kompost öwrüjisi

  M3000 Organiki galyndylar kompost öwrüjisi

  TAGRM M3000, iş giňligi 3 metre, iş beýikligi 1,3m bolan orta ölçegli organiki kompost öwrüjisidir.Esasy gurluşy, TEGM-iň kompost substrat mikserini güýçli, durnukly beden bilen üpjün edýän, şeýle hem poslama garşylyk we çeýe aýlanmagyň artykmaçlyklaryny üpjün edýän gaty galyň polatdan ýasalýar.108 at güýji bolan ýokary güýçli Cummins dizel hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, ýokary çyglylyk we ýokary ýapyşykly palçyk, kompost we beýleki materiallary aňsatlyk bilen herekete getirip biler.Gidrawlik integral göteriş tehnologiýasy bilen utgaşyp, dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşyp we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Örän güýçli we köptaraply kompost öwrüji.

   

   

   

 • M3600 Roller Organiki kompost öwrüjisi

  M3600 Roller Organiki kompost öwrüjisi

  M3600, uly göwrümli polat çarçuwanyň gurluşy dizaýny, demir polatdan ýasalan gabyk, 128 at güýji Cummins dizel dwigateli, iň ýokary iş giňligi 3,6 metr, gidrawliki hereketlendiriji bilen gidrawliki hereketlendiriji bilen uly we orta göwrümli öz-özi hereketlendiriji organiki galyndylar kompost şemaly öwrüji. iň ýokary iş beýikligi 1,36 metr, iş durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary netijelilikli gidrawlik geçiriji ulgam we integral gidrawlik göteriji ulgam enjamy çylşyrymly şertlerde aňsat işledip biler. Kuwwaty 1250CBM / sagat, bu 150 işçiniň zähmeti bilen deňdir , sypal, ot kül, haýwan dökünleri we ş.m. ýaly ähli organiki galyndylary kompostlap bilýär ... Bio-organiki komposta öwürmek üçin enjamlar.

 • M3800 penjire kompost öwrüjisi

  M3800 penjire kompost öwrüjisi

  M3800 uly göwrümliöz-özi hereket edýän kompost enjamyiş giňligi 4,3 metre, iş beýikligi 1,7m bolan Hytaýda.Esasy gurluşy, TAGRM-iň kompost substrat mikserini güýçli, durnukly beden bilen üpjün edýän, şeýle hem poslama garşylyk we çeýe aýlanmagyň artykmaçlyklaryny üpjün edýän gaty galyň polatdan ýasalýar.108 at güýji bolan ýokary güýçli Cummins dizel hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, ýokary çyglylyk we ýokary ýapyşykly palçyk, kompost we beýleki materiallary aňsatlyk bilen herekete getirip biler.Gidrawlik integral göteriş tehnologiýasy bilen utgaşyp, dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşyp we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Güýçli we köp taraply kompost öwrüji.

 • M4300 Kompost penjire öwrüjisi

  M4300 Kompost penjire öwrüjisi

  TAGRM M4300 tigirli öz-özi hereketlendirýän tigir öwrüjisi, asyl beden dizaýnyny, hereketlendirijiniň konfigurasiýasyny we geçiriş gurnamagyny dowam etdirmek maksady bilen tehniki hyzmat etmek üçin has amatly tigir sürüjisi re modeimine üýtgedilýär.Highokary at güýji bolan “Cummins” hereketlendirijisi dürli materiallara uýgunlaşyp we fermentasiýa üçin has gowy aerob gurşawyny döredip bilýän göteriji rolik sürýär.kompost.

   

   

 • M4800 Crawler Compost Turner

  M4800 Crawler Compost Turner

  M4800kompost mikseröňe, yza we enjam bilen öwrüp bilýän gezelenç dizaýnyny kabul edýär.Kompost aýlanýan mikser enjamy öňünden taýynlanan uzyn zolakly dökün bazasyna münýär we çarçuwanyň aşagyna oturdylan aýlanýan pyçak çig maly garyşdyrmak, ýuwmak we herekete getirmek üçin ulanylýar.Maşyn üýşmegi öwrenden soň, täze üýşmeleňe öwrülýär.Kompost enjamy diňe bir açyk meýdanda däl, eýsem teplisada hem işledilip bilner. Onuň esasy gurluşy, TEGM-iň kompost substrat mikserini güýçli, durnukly bedeni, şeýle hem poslama garşylygyň artykmaçlyklaryny üpjün edýän gaty galyň polatdan ýasalýar. çeýe aýlanma.260 at güýji bolan ýokary kuwwatly Cummins dizel hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, ýokary çyglylyk we ýokary ýapyşykly palçyk, kompost we beýleki materiallary aňsatlyk bilen herekete getirip biler.Gidrawlik integral göteriş tehnologiýasy bilen bilelikde dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşyp we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.


   

 • M6300 ullakan çekiji kompost öwrüjisi

  M6300 ullakan çekiji kompost öwrüjisi

  M6300 gözleg görnüşikompost öwrüjikislorod sarp ediş fermentasiýasy arkaly organiki materiallary organiki dökünlere öwrüp bilýän uly organiki galyndy kompost enjamy.Gidrotehniki paýlaýjy, wagt yza süýşürilýän ýumşak başlangyjyň, bir açar elektrik wyklýuçateliniň, ýönekeý geçiriş ýolunyň, ýokary agyrlyk güýji çig malyny netijeli gaýtadan işlemegiň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.“Tagrm” -iň kompost öwrüjisi, uly tehnikanyň geçiriji wyklýuçatelini çözüp bilmejekdigi baradaky meseläni ýeňip geçýär we kompost maşynyň çig malyň ýokary dykyzlygy bilen iş salyşmak üçin halkara boş ýerini doldurýar.